fbpx

Polityka prywatności

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Flash Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000755303, NIP: 5252768677 oraz numerem REGON: 381676682 (dalej jako „Flash Development”).

2. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Flash Development jako Administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

1) osób przesyłających zapytania poprzez formularz kontaktowy na stronie lub pocztę elektroniczną: imię, nazwisko, adres e-mail;

2) osób, które wyraziły chęć otrzymywania informacji handlowych: od Flash Development: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;

Dane firm traktowane są jako dane osobowe wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek nie są tratowane jak dane osobowe.

Administrator danych osobowych zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności zapewnia Użytkownikom możliwość wglądu i zmiany podanych danych osobowych.

3. REKLAMA BEHAWIORALNA

Poza danymi opisanymi powyżej Flash Development przetwarza dane osób odwiedzających stronę internetową www.flashdevelopment.pl dla celów reklamy behawioralnej – wyświetlaniu użytkownikom reklam, które są dostosowane do ich preferencji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych jakim jest marketing bezpośredni – w przypadku udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookie). Proces ten szczegółowo został opisany w dokumencie „Polityka plików cookies”.

4. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY ORAZ POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ

1) Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora danych osobowych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą).

2) Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Flash Development.

3) Przetwarzane przez Administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych Administratora danych osobowych.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

5) Flash Development nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

4.2. DANE OSOBOWE UDOSTĘPNIONE W CELU OTRZYMYWANIA INFORMACJI HANDLOWYCH

1) Dane osobowe w zależności od zakresu udzielonej zgody będą przetwarzane dla celów:

a. przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail w zależności od zakresu udzielonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b. przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail od spółek wskazanych w pkt 2) lit. b. poniżej, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

2) Dane te mogą być udostępniane

a. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

b. spółce pod firma Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, KRS: 0000922002 oraz Flash Investment Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, KRS: 0000658737 – wyłącznie w przypadku uzyskania przez Flash Development odrębnej zgody w tym zakresie;

3) Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT (w tym usług hostingowych) przetwarzający dane na zlecenie Flash Development.

4) Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania, bądź też wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymywania informacji handlowych zgodnie z zakresem udzielonej zgody.

6) Flash Development nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

5. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Posiadają Państwo, stosownie do sytuacji, prawo do:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;

2) wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych:

Flash Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Powązkowska 15

01-797 Warszawa

adres e-mail: biuro@flashdevelopment.pl

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

O zasadach wykorzystywania plików cookie mogą Państwo przeczytać w naszej „Polityce plików cookie”.